nsoto

Skills
scala, go, apollo graphql, databases, aws
Top Bottom